Παρουσ?α στον κ?σμο

Χτυπ?στε στο ?νομα της χ?ρας για να π?ρετε τις τοπικ?ς πληροφορ?ες.
Αυτ?ς ο ανεξ?ρτητος ιστοχ?ρος παρ?χει τις πληροφορ?ες για ?λους τους κλ?δους
του φιλελε?θερου καθολικο? Κιν?ματος, αλλ? δεν συνδ?εται
απ? καμι? ?ποψη με οποιουσδ?ποτε απ? τους οργανισμο?ς κυβ?ρνησης της φιλελε?θερης καθολικ?ς εκκλησ?ας .


?ροι της υπηρεσ?ας