vkvisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

vorige home boven volgende

De toekomst van de V.K.K.
een persoonlijk visioen

Frits Evelein

Enige tijd geleden kwam een van de gemeenteleden naar mijn toe en zei: "wat zou de Mis nog mooier zijn wanneer we vanuit het innerlijk godsbesef zouden spreken. Alles wat we nu min of meer dualistisch beschrijven en vaak ook in vragende vorm, kunnen we veel beter affirmatief doen, dat is namelijk de geestelijke realiteit!" Er ontspon zich een boeiend gesprek over bezieling, betrokkenheid, geestelijk werk en het werk en de toekomst van de Vrij-Katholieke Kerk. Voortbouwend op dit gesprek heb ik volgende gedachten aan het papier toevertrouwd, gedachten die op een moment dat onze kerk op een belangrijk punt staat in haar ontwikkeling, de vraag benadrukken waar wij voor willen staan. Ik schrijf dit stuk als een doeltoestand, als beeld van licht en leven van de vervulling van de Vrij-Katholieke Kerk, zoals deze voor mij persoonlijk is.

Visie en daadkracht
De Vrij-Katholieke Kerk is een bron van geestelijk inzicht en geestelijk leven, een plaats waar men niet alleen samenkomt om met de hoogst mogelijke zuivere geestkracht in aanraking te komen, maar ook een plaats waar een diepe en ruime geestelijke visie leeft en gedeeld wordt. De leden beseffen dat katholiek "universeel" betekent en dat universeel inhoudt dat het tijd, cultuur, traditie overstijgt of beter gezegd allemaal omvat. De rituelen zijn, behalve dat ze goed en bovenal in volle vreugde en blijheid worden uitgevoerd, doortrokken van zelf-realisatie van zowel de celebrant als van de gehele gemeente. Het is een stroom van zelf-actualisatie die gebundeld wordt in een kosmisch kundalini, een stroom van licht die hemel en aarde verbindt. Iedere deelnemer is zich bewust van de innerlijke werking en betekenis van het rituaal. Wat op het altaar plaatsvindt is een alchemistisch proces, een innerlijke transformatie en innerlijke werkelijkheid die doorwerkt in de persoonlijkeid. De consecratie vindt plaats in het hart en niet alleen in elementen op het altaar onder de handen van een priester.

De energie die gegenereerd wordt is ongekend zuiver en krachtig, het vormt een machtig aantrekkingsveld voor mensen en engelen om te delen en samen te werken. Ieder die maar enige gevoeligheid heeft, weet: "Dit is de plaats om te zijn".

De V.K.K. in mijn visioen is een momentum waar levende kennis en bezieling aanwezig is. Het is een weten dat verkregen is door grondige studie en meditatie op de grondbeginselen van de tijdloze wijsheid. De V.K.K. is een open veld van dialoog en onderzoek, veel minder een instituut en een kerkelijke organisatie. De leden die samen de V.K.K. vormen maken op de momenten dat ze bijeen zijn een stralend centrum van diep besef omtrent eenheid van leven, de werkelijke fundamentele eenheid van de Universele Ziel die alles omvat en waarin alles leeft, beweegt en is. Ze zijn zo incontact met de wonderlijke processen die samenhangen met de openbaring van de verscheidenheid binnen de eenheid, zoals deze mede beschreven worden in de esoterische tradities en in de moderne spiritualiteit. De geestelijkheid verricht studie in de tijdloze esoterie. Ze zijn inspirerende en bezielde persoonlijkheden. Ze hebben een duidelijke visie en tegelijkertijd een open blik op de realiteit. Ze werken vanuit een intense vreugde over de schoonheid van de geestelijke inzichten die ze mogen en kunnen ontvangen en delen in dit veld van werkzaamheid. Het is algemeen bekend dat wil je iets leren en te weten komen over spiritualiteit, dan is de V.K.K. de plaats om naar toe te gaan. Daar gebeuren inspirerende dingen, daar weet men waar men het over heeft en daar worden verhalen gehouden die niet alleen bezield zijn maar ook goed onderbouwd zijn. Daar staat men met beide benen in de wereld en met het hart vol van het stralende Ene Leven.

Spirituele werkgemeenschappen
In mijn visioen zijn de gemeenten van de V.K.K. open plaatsen van activiteit en ontmoeting. Over het gehele land zijn er vele verspreid en het is een groot en levend netwerk van activiteit, ontmoeting en bezieling. De tijd dat men sprak over het sluiten van kerken en opheffen van kerkgemeenten is allang voorbij, nu is het zaak om de gemeenten zo te vormen dat ze werkelijk spirituele werkgemeenschappen zijn. Dat wil dus zeggen dat de gemeente verschillende functies heeft, dat men zich daar van bewust is en deze functies ook actief vorm geeft:

Er is de functie van de mystieke gemeente die het grote ideaal van menselijke broederschap schouwt en actualiseert. Het is een plek van zielenbanden, waar men weet en begrijpt dat men niet voor zichzelf leeft en sterft maar dat er met elkaar in functionele verbondenheid gewerkt wordt aan de vergeestelijking van het leven.

Zo is er ook de liturgische functie van de gemeente om de geestelijke tempel te bouwen en te functioneren als een graal van licht. De mensen weten hoe meditaties werken, hoe rituelen functioneren en hoe optimaal samengewerkt kan worden tussen mensen en engelen door het bundelen van zuivere gedachten, gevoelens, intuÔtie en de geestelijke "goede wil".

Er is de sociale gemeente waarin mensen elkaar helpen en steunen, het is een plaats voor het menselijke zijn. Ook worden pastorale functies vervuld met het accent op de voeding van de ziel in de persoonlijkheid. Niet alleen in de gemeente zelf, maar veel gemeenteleden vormen tezamen een centrum van spirituele kennis en vaardigheid voor de gehele stad. Het is een plek waar vrijwilligers en zielsbegeleiders worden getraind en samen komen om vanuit deze samenwerking een bijdrage te leveren in het geestelijke welzijn van de stad, een ware Gouden Licht Cirkel.

Tot slot is er de functie van de gemeente als een spirituele werkgemeenschap, een plaats waar de bovengenoemde drie functies samenkomen in de persoonlijke en geestelijke ontwikkeling van ieder lid of belangstellende. Het is een geestelijke werkplek, een plaats van bewuste aanpak, van zelfrealisatie, het opruimen en transformeren van belemmeringen, het aanspreken en versterken van kernkwaliteiten en het realiseren van het wezen van licht in het hier en nu.

Innerlijke scholing en kwaliteit
Een essentieel aspect van de V.K.K is innerlijke scholing. Dit is geen hol begrip maar wordt gevormd door concreet uitgewerkte processen. Innerlijke scholing is een stroom van activiteit en energie in de kerk. Centraal staat hierin het verbinden van persoonlijkheid en ziel, dat is een essentieel uitgangspunt. Het stimuleren en vergeestelijken van handelen, voelen, denken, intuÔtie en bovenal het ontwikkelen van de geestelijke wil. Er wordt daarbij veelal in groepen gewerkt. Leren, ontwikkelen en leven is wederkerig, je groeit door en met elkaar. De innerlijke scholing omvat meditatie, diepe esoterische studie, inleving in de levende natuur zowel van het eigen lichaam en psyche als het verkrijgen van diep begrip over sociale relaties en processen. Er is een intensieve bestudering van de zichtbare en onzichtbare natuur. De ontwikkeling van sensitiviteit en geestelijke visie als een koninginnelijke kracht om de intuÔtie te scholen staat centraal. Menselijke en geestelijke normen en waarden en deugden (ze zijn weer modern, ze mogen weer) worden besproken, ingeleefd, geoefend en gepraktiseerd.

De innerlijke scholing in de V.K.K. zoals ik die zie, is een aspect waarbij vooraanstaande spirituele mensen met veel ervaring in het geven van innerlijke scholing, zoals esoterici, helers, engelenwerkers, chakra-deskundigen, erkende zieners e.d. en ook wetenschappers op het gebied van de geestelijke gezondheid en psyche van de ziel (zie bijv. Snyder & Lopez, 2002), elkaar ontmoeten en leiding geven aan workshops, trainingen, besprekingen, lezingen, maar ook aan onderzoek naar de betekenis van spiritualiteit.

Engelen, Theosofie, Genezing
Er zijn een aantal accenten in het werk van de V.K.K. die er (in mijn visioen) voor zorgen dat haar betekenis voor mens en maatschappij groot zijn. Deze zijn:

Samenwerking met de innerlijke werelden

Theosofie gekoppeld aan rituelen en persoonlijke ontwikkeling

Genezings- en transformatiewerk voor mens, natuur en aarde als geheel.

Samenwerking met de innerlijke werelden
Het samenwerken met engelen, Meesters van Wijsheid, de Witte Broederschap en het Innerlijk Bestuur der wereld is voor de leden van de V.K.K. een realiteit. Het is een essentieel onderdeel van het werk en de persoonlijke betrokkenheid daarbij. Niet alleen is er directe ervaring omtrent de ijlere natuurrijken en de engelen, er is ook veel kennis over werkvormen, meditaties, rituelen etc. voor het optimaal samenwerken daarmee. De mensen ervaren dat de spirituele werkgemeenschappen onder directe innerlijke leiding staan van een van de Meesters van Wijsheid en grote engelen. Het contact met de Heer Albaan (Meester Graaf de Saint Germain) is voor de meeste leden een vanzelfsprekende en inspirerende werkelijkheid alsmede het contact met Meester Jezus en andere leden van de Witte Broederschap zoals de Meesters Morya en Koot Hoomi. De Heer de Christus (ook bekend als de Maitreya) is geen abstractie of externe symbolische entiteit, maar een levende bron van inspiratie.

Theosofie gekoppeld aan rituelen en persoonlijke ontwikkeling
De levende kennis die verkregen is vanuit de theosofie – de tijdloze wijsheid – en die gekoppeld wordt aan de rituelen en de persoonlijke ontwikkeling vormt een belangrijke bijdrage van de V.K.K. aan de wereld. Juist deze combinatie is uniek en bestaat nergens anders. Het is een integratie van verschillende facetten die het geheel zo kostbaar maken dat het een bron is waaruit velen komen drinken en kunnen groeien. Het levend houden hiervan is een belangrijk aspect van het werk in de V.K.K. en met name de verantwoordelijken zetten zich op inspirerende en daadkrachtige wijze in om dit te realiseren.

Genezings- en transformatiewerk voor mens, natuur en aarde als geheel
Een derde essentiŽle poot in het werk van de V.K.K in de toekomst is het genezingswerk. Juist vanwege de innerlijke scholing en de energieŽn van engelen en het Innerlijk Bestuur zijn de genezende krachten die in de V.K.K. aangeroepen en ingezet kunnen worden uiterst zuiver en krachtig. Dit geheel is ook ontwikkeld in de vorm van genezingsrituelen die aanvullingen en preciseringen geven op de eerdere bestaande vormen. Het inzetten van sacramenten om de aura te balanceren en vooral de persoonlijkheid ontvankelijk te doen zijn voor de toon van de ziel staat centraal. Het aanspreken van de innerlijke Christuskracht is in dit werk essentieel. Er wordt ook actief samengewerkt met hoog ontwikkelde zieners en genezers om de sacramentele krachten te kunnen inzetten in dit genezingswerk op een zuivere en verantwoorde wijze met inachtneming van de innerlijke wetten.

Affirmatieve diensten
Er zijn in de V.K.K. behalve de Mis en het Lof ook enige nieuwe diensten ontwikkeld. Een belangrijk kenmerk hiervan is dat zij geheel herschreven zijn in een affirmatieve vorm. De teksten zijn bevestigend, herkennen, erkennen en vieren op bezielde en inspirerende wijze de inwonende goddelijkheid van al het leven. De sacramentele werking van de Mis is hierdoor immens vergroot, doordat het bewustzijn van de mensen niet alleen meer aangesproken wordt door deze diensten maar ook meer gebundeld en gekanaliseerd kan worden. Het grondpatroon van de Mis is hetzelfde gebleven, een opbouw in zuivering, verlichting en eenwording alhoewel sommige delen aanzienlijk korter zijn omdat de deelnemers ontwikkeld zijn en snel door de verschillende fasen heengaan. Heel expliciet wordt duidelijk gemaakt waar het in de Mis over gaat, hoe de Mis werkt en hoe het proces van transformatie zoals aangesproken door de Misviering en de sacramenten innerlijk en in de wereld functioneert. Er is veel meer participatie en betrokkenheid van de mensen tijdens de Mis. Het priesterschap is niet alleen mannelijk maar ook vrouwelijk en de vorm is aangepast om een optimale werking te hebben.

Alle diensten zijn aangepast aan het affirmatieve gehalte, de oudere vormen zoals prime, completen en vespers zijn vervangen door krachtige engelenritualen die met name door de gemeente als geheel gedaan worden. Kleur, zang, symbolen en prachtige vormen zijn de basis van deze rituelen die ook in de open lucht gedaan kunnen worden zoals in de duinen, een bos of een grote tuin. De relatie tussen het natuurlijke jaar (zonnewendes en volle manen) vormt een nog duidelijker kader voor de vieringen dan heden ten dage met bijv. Kerst, Pasen, St. Albaansfeest en St. MichaŽlsfeest al het geval is. Er zijn vooraanstaande kunstenaars die hun beste kwaliteiten en artisticiteit in muziek, schilderkunst en architectuur inzetten om dit alles te realiseren. Ze verheerlijken het inwonende goddelijke leven en leggen op duidelijke en inspirerende wijze de verbinding tussen mensen en van mensen naar de innerlijke werelden en het inwonende Christusleven. De V.K.K. is bekend vanwege zijn engelenwerk en de schitterende (een-voudige) maar zeer inspirerende ceremoniŽn waarin ieder aangesproken wordt om het innerlijke potentieel aan te spreken en in te zetten.

Wat is er nodig?
Ach, u zult wellicht zeggen: "Wat een dromer, wat denkt die man wel?". Ik zou dit niet schrijven als ik niet wist dat het mogelijk is. Wat er mijns inziens nodig is is wat Van der Stok al benadrukt als een essentiŽle vaardigheid, en dat is GEESTELIJKE VISIE!

"Moeten we niet wachten tot de wederkomst van de Meester?", denkt u wellicht. "Die heeft toch alles in gang gezet en zal het ook wel in nieuwe banen leiden?" Wat wilt u dat ik zeg? Ik zou u willen vragen: "Hoe herkent u de Meester dan? Denkt u werkelijk dat hij bisschoppen opbelt en zegt: "Zeg luister eens beste ... , ik ben de Christus en nu moet je precies doen wat ik zeg"?" Zo werkt het niet, zo is het nooit gegaan, kijk naar de geschiedenis en alle grote tradities, nooit ging het zo, en dus ook nu niet! Is het niet veel meer de innerlijke meester die spreekt en inspireert en doet voelen wat goed, juist en nodig is? Die innerlijke meester is in ieder van ons!

Dus wat is er nodig? De innerlijke meester de kans geven om te spreken. Wat is daar de essentiŽle voorwaarde voor? Vrij zijn van angst en beperking. Laat het verleden los, kom in het "hier en nu" en neem onbevangen waar. Zorg voor optimale innerlijke condities, zuiverheid, innerlijke scholing, innerlijke kennis en vooral een open denkvermogen, vrijheid van angst is de essentie!

Koppel dit aan durf, creativiteit en bekwaamheden en binnen de kortste keren wordt er een basis gelegd door een functioneren zoals hierboven geschetst is. Ieder lid en belangstellende van de V.K.K. maakt deel uit van dit werk, ieder is een onmisbare schakel in dit geheel. Spreek jezelf en elkaar erop aan. Ga staan voor je innerlijke wil en laat de innerlijke meester zich openbaren in jezelf. Dan vindt het proces van transformatie in jezelf plaats en ontwikkelt zich die creativiteit en geestelijke visie die nodig is om het werk van geestelijk licht in jezelf te realiseren en in de wereld te bestendigen. Als er een taak voor de V.K.K. ligt, dan is het deze. Het moet niet, het mag, het is een mogelijkheid.

De auteur ontvangt graag uw reactie op deze gedachten. U kunt deze mailen naar W.Evelein@Lcc.cc

Literatuur
Snyder, C.R. & Lopez, S.J. (eds.) (2002). Handbook of Positive Psychology. Oxford. University Press. [Dit boek is een goed voorbeeld van toenemend recent vooraanstaand en toonaangevend wetenschappelijk onderzoek naar innerlijke kracht, kernkwaliteiten, (spirituele) waarden etc. die de basis vormen voor zelf-actualisatie en psychische gezondheid].

Zoek op Deze site email VKVisie
Kerkgemeentes in Nederland

Home pages op Kingsgarden.org: English French Dutch