vkvisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

vorige home boven volgende

Wijdingen voor vrouwen

Frank Kouwe

Tijdens de laatste Algemene Bisschoppelijke Synode werd besloten de zogenaamde lagere wijdingen open te stellen voor vrouwelijke altaardienaren. Inmiddels heeft een aanzienlijk aantal vrouwelijke altaardienaren in ons land de wijding tot Klerk ontvangen. Hierbij werd wel (een naar mijn idee vreemde) aanpassing gedaan: de wijding werd gegeven uit naam van de Christus met als toevoeging "en onder aanroeping van de kracht en zegen van de heilige Vrouwe Maria". Enige tijd geleden werd de toelating van vrouwen tot de lagere wijdingen weer teruggedraaid. De gedachte is nu wijdingen voor vrouwen langs een andere lijn ("Holy Order of Mary") te laten lopen. De opzet is nog in de maak. Hieronder volgt zeer in het kort waar aan gedacht wordt.

Vrouwen die toegewijd zijn aan Onze Lieve Vrouw en Haar graag willen helpen in Haar werk voor de mensheid, kunnen worden toegelaten tot de Orde van Maria. Zij kunnen als altaardienaar werkzaam zijn of op andere wijze werken in de naam van Maria. Als zij aan het altaar willen werken, moeten zij onafhankelijk van hun plaats in de Orde van Maria eerst worden toegelaten als altaardienaar.

De Orde bestaat uit zes graden of stadia: Zuiverheid, Toewijding, Kennis, Wil, Liefde en Wijsheid. De laatste graad valt samen met de functie van Diakones.

Het is niet duidelijk waarom op het eerder genomen besluit wordt teruggekomen. Er wordt gezegd dat het om een experiment ging. Maar ook hier is onduidelijkheid over. Er zijn veel vragen:

Is het experiment geŽvalueerd en is er een verslag dat voor iedereen toegankelijk is?

Is het experiment mislukt en wat ging er dan niet goed ?

Wisten de vrouwen die werden gewijd dat het om een experiment ging?

Zo zijn er nog wel meer vragen. Het is begrijpelijk dat de genomen beslissing (niet door onze bisschop overigens) veel commotie teweeg heeft gebracht. Tijdens de Raad van Gemeenten op 27 april is er uitgebreid over gesproken en ook tijdens de bijeenkomst van de Synode is er geruime tijd bij stil gestaan.

Zoals zo velen ben ik ook enorm teleurgesteld in deze aanpak. Ik vind dat twee lijnen binnen de kerk voor mannen en vrouwen een heilloze weg is. Het is verspilling van energie. De huidige lagere wijdingen zijn zo algemeen dat ze zowel voor mannen als vrouwen geschikt zijn. Het zijn wijdingen voor mensen. In die wijdingen gaat het om algemene beginselen van spirituele ontplooiing en ontwikkeling die van toepassing zijn op ieder mens. Het wordt naar mijn idee tijd dat we ophouden te denken en te spreken in mannelijk en vrouwelijk: het gaat in de Kerk om de spirituele groei van de mens, de ontplooiing van het goddelijk bewustzijn. En dat bewustzijn is mannelijk noch vrouwelijk. Wel onderkennen we in de werking ervan twee soorten van energieŽn, die complementair zijn, in hun werking een polariteit vormen. In het krachtenveld dat tussen deze polen ontstaat ware creativiteit. We hebben daar namen aan gegeven: positief/negatief, yin/yang, mannelijk/vrouwelijk etc. Jammer genoeg worden deze energieŽn verward met de sekse van het lichaam, met alle gevolgen van dien: een aparte orde voor vrouwen in onze Kerk. In plaats dat er vanuit de geestelijke realiteit dat bewustzijn niets met sekse te maken heeft, gewerkt wordt aan wijdingen waarin de beide genoemde energieŽn complementair aanwezig zijn, worden er twee gescheiden paden gecreŽerd die in zich discriminatoir zijn. Voor de man en vrouw die zijn/haar leven wijdt aan Maria en de Christus is er geen weg. De vrouw kan alleen de weg van Maria kiezen en de man alleen de weg van de Christus. De eerste Christenen in het oude Rome hadden het goed begrepen: "Ik moet eerst een Maria worden opdat Christus in mij geboren kan worden", zo luidt een inscriptie gevonden in de catacomben van die stad.

Toen ik door de bisschop eind 1976 gevraagd werd priester te worden, heb ik hem gevraagd of er in de wijding ruimte zou zijn om mijn priesterschap ook aan Maria op te dragen en mij aan Haar te verbinden. Dat kon niet. Tot op de dag van vandaag vind ik dat nog steeds een groot gemis in het rituaal van de priesterwijding. Maar eigenlijk mis ik het in alle wijdingen. Daarom vind ik het instellen van de Orde van Maria een gemiste kans. Juist nu zouden we de synthese moeten zoeken en realiseren, wetend dat de synergie die daar uit voortvloeit scheppend is. Mocht die Orde van Maria er toch komen dan zou ik daar ook graag in willen worden opgenomen. Zou dat kunnen? Ik vrees van niet!

In dit artikel heb ik in een kader een citaat opgenomen van Radha Burnier waarin op een iets andere manier tot uitdrukking wordt gebracht wat ik al jaren zo ervaar.

MANNELIJK OF VROUWELIJK

Uit theosofisch oogpunt bezien is ieder menselijk wezen in essentie een geÔndividualiseerde eenheid van bewustzijn, Atman, en niet een vrouw of een man. Het lichaam dat in een bepaalde incarnatie beschikbaar is, kan mannelijk of vrouwelijk zijn. Het verschil in sekse van het lichaam kan enigszins effect hebben op het ontwikkelen van de vermogens van het bewustzijn, vanwege de fysiologische factoren en kan ook de oorzaak zijn van verschillende ervaringen. In essentie is het openen van de vermogens van het bewustzijn, wat vrouwelijk noch mannelijk is, het enige wat van belang is. Vrijheden beperken en zo delen van het bewustzijn de mogelijkheid ontzeggen om zich te kunnen ontwikkelen en ervaringen op te doen, is daarom een grote fout.

(Radha Burnier, Een moeilijke taak,
Theosofia 96, nummer 2, april 1995, p.44)

Tijdens het recente Europese kerkcongres in Zenderen is de vrijwel door iedere deelnemer onderschreven mening dat er een sterke wens bestaat vrouwen tot priester te wijden. In andere kerkgenootschappen is er al sprake van vrouwelijke priesters en mogelijk dat in de Anglicaanse Kerk het bisschopsambt voor vrouwen wordt open gesteld. Voor ons is interessant te weten dat in Engeland vorig jaar een vrouw tot priester werd gewijd volgens het V.K.K. rituaal door een in de V.K.K. gewijde bisschop. Het gaat om een kleine gemeenschap die niet meer deel uitmaakt van de V.K.K. Deze priesteres functioneert nu een jaar. Het zou voor ons allen interessant zijn en voor onze kerk uiterst nuttig zijn kennis te nemen van haar ervaringen.

Zoek op Deze site email VKVisie
Kerkgemeentes in Nederland

Home pages op Kingsgarden.org: English French Dutch